Mặt trận TP.Hội An sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 17/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tiến hành sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; đồng thời tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2003 – 2023.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 10 sơ kết công tác Mặt trận thành phố 6 tháng đầu năm 2023

Với tinh thần “Chủ động – Tích cực – Sáng tạo”, 6 tháng đầu năm Ủy ban Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, mô hình “Chung tay giúp đỡ các hộ thoát nghèo bền vững”, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…; vận động nhân dân tích cực tham gia phục hồi, phát triển KTXH, giữ vững ANCT, TTATXH. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng nhân dân. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chương trình phối hợp hành động giữa Mặt trận và các đoàn thể được đẩy mạnh. Công tác dân tộc, tôn giáo thường xuyên được quan tâm, đã góp phần to lớn vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Tặng hoa cho các vị thôi làm Ủy viên UBMT do nghỉ hưu và chuyển công tác
Tặng hoa cho các vị bổ sung, thay thế Ủy viên UBMT thành phố khóa XI

Hoạt động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 20 năm qua được duy trì thường xuyên ở khu dân cư, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân. Thông qua Ngày hội đã phát huy được truyền thống đoàn kết của dân tộc, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Tại hội nghị lần thứ 10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế 4 Ủy viên UBMT thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 do nghỉ hưu và chuyển công tác.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Dịp này, UBMT thành phố đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có 1 tập thể được đề nghị Trung ương khen thưởng và 5 tập thể đề nghị Tỉnh khen thưởng.

ĐỖ HUẤN