Hội nghị triển khai Chỉ thị của Trung ương và tỉnh

Thành ủy Hội An vừa tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Những năm qua, công tác thanh niên nói chung, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nói riêng được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả khả quan. Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác này đã được nâng lên, các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên không ngừng được đổi mới, qua đó tạo môi trường và điều kiện để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Phú Toàn

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 14 tháng 12 năm 2015, Tỉnh ủy Quảng Nam ra Chỉ thị số 02 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị -xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đồng thời phải xem công tác dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, lâu dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thông tin đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết, cấp bách của công tác này trong giai đoạn hiện nay, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành. Thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến  thanh thiếu nhi. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời giải quyết kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và quyền lợi hợp pháp cho thế hệ trẻ cũng như các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là các tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, đầu tư, khai thác và phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng phục vụ việc học tập, vui chơi, giải trí và phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường giám sát, phản biện đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và lên án các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật đối với thanh thiếu nhi. Các tổ chức Đoàn thanh niên xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của nhà trường, gia đình và toàn xã hội, vừa giáo dục, vừa phát huy vai trò của lớp trẻ tham gia phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi vào tổ chức Đoàn, Hội, Đội, không ngừng nâng cao chất lượng đoàn viên và công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Ưng – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: “Thế hệ trẻ đang góp phần quyết định sự phát triển bền vững của quốc gia, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cần phải nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, và sự đầu tư cho công tác này chính là đầu tư cho tương lai, và phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ được học tập, được lao động, cống hiến và trưởng thành”.

Phan Sơn