HĐND Thành phố Hội An khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 13

Ngày 10/3, Thường trực HĐND thành phố Hội An khóa XI đã triệu tập kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QPAN; thu chi ngân sách nhà nước, kết quả đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 -2020) đồng thời đề ra kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN; kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Ông Trần Ánh – Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XI cũng quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án trong năm 2021; thông qua dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm và phương án chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND-UBND thành phố cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Ánh – Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: “Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18; năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 2021-2025. Trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn bất lợi do tác động của đại dịch Covid-19; khó khăn về nguồn lực đầu tư, về ngân sách và nguồn xã hội hóa thì việc hoạch định kế hoạch phát triển KTXH, thu chi ngân sách 5 năm đến là hết sức quan trọng. Các nội dung về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của thành phố sẽ góp phần phát huy tốt tài nguyên thiên nhiên nhân văn, xây dựng bộ máy Nhà nước vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đặt ra giai đoạn hiện nay. Do đó, kỳ họp đòi hỏi trách nhiệm của mỗi đại biểu, cần tập trung bàn thảo đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, chất lượng, xác hợp với tình hình thực tiễn để HĐND thành phố quyết định ban hành các Nghị quyết đảm bảo tính khả thi cao”.

HĐND thành phố đã ban hành nhiều Nghị quyết phát triển KT-XH trong 5 năm đến.

Năm năm qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tích cực tranh thủ, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các ngành, các thành phần kinh tế phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016-2019 tăng cao, đạt 15,6%/năm. Tuy nhiên, vào năm cuối kỳ kế hoạch, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 và thiên tai dẫn đến tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 không đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: “Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH trong điều kiện thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, thành phố đã từng bước khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển KT-XH. Trong số 27 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt, 11 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch. Tuy còn một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt nhưng xét tổng thể, thành phố đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, trong đó ngành du lịch tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Văn hóa giữ vai trò nền tảng, động lực, mục tiêu của phát triển, an sinh xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Bộ máy chính quyền được tập trung xây dựng, kiện toàn. Uy tín, vị thế của Hội An tiếp tục nâng cao trong nước và quốc tế. Đây là những thành tựu có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng và động lực để thành phố vững bước phát triển trong giai đoạn mới”.

UBND thành phố đã đề ra phương hướng chung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm đến là: “Bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa và tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng và an ninh, an toàn xã hội; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ; tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Tỉnh và Trung ương về cơ chế, chính sách phù hợp; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thành phố Hội An  thân thiện, an toàn, phát triển bền vững theo định hướng sinh thái- văn hóa- du lịch”.

Về các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá chiến lược để phát triển KT-XH trong 5 năm đến, UBND thành phố cho biết: “Đầu tư mạnh hơn cho văn hóa, giữ gìn những giá trị nhân văn và tài nguyên tự nhiên; trọng tâm là xây dựng môi trường văn hóa và con người Hội An phát triển toàn diện để làm nền tảng, động lực, mục tiêu cho sự phát triển của Thành phố. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nguồn lực tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với bản sắc địa phương; trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, tập trung cho những vùng khó khăn, đảm bảo thúc đẩy phát triển và giải quyết dân sinh”.

Các đại biểu HĐND thảo luận sôi nổi các nội dung của kỳ họp

Một số chỉ tiêu cơ bản là: Giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) toàn thành phố trong 5 năm đến đạt trên 36.146 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 14.95%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm khoảng 18.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 5 năm 8.404 tỷ đồng, tăng bình quân 17,52%; tổng chi ngân sách 5 năm 6.695 tỷ đồng, tăng bình quân 11,96%; trong đó chi đầu tư 3.841 tỷ đồng, tăng bình quân 20,38%, chi thường xuyên 2.725 tỷ đồng, tăng bình quân 3,1%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 70 triệu đồng/người/năm.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020, thành phố đã đầu tư 2.490 tỷ đồng; dự kiến tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoảng 3.800 tỷ đồng, bằng 154% so với 5 năm trước.

Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XI đã bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố và thông qua Dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm. Đây là nhiệm vụ cần thiết trong giai đoạn hiện nay để xác lập tính pháp lý
Khu bảo tồn và xác định vai trò, nhiệm vụ trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng. Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm có tổng diện tích 23.500 ha, bao gồm toàn bộ hệ thống 7 đảo (trừ Hòn Ông) và phần mặt biển bao xung quanh của Khu Bảo tồn biển hiện nay; dự kiến kinh phí thực hiện đến năm 2030 hơn 107 tỷ đồng.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, giai đoạn 2016-2019, thành phố đã phát triển trên mọi lĩnh vực, tuy nhiên, năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên giá trị sản xuất và nguồn thu ngân sách sụt giảm nghiêm trọng, khiến cho các chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm qua không đạt. Dù vậy, kết quả đạt được trong 5 năm qua là điều kiện để tiếp tục phát triển trong 5 năm tới.

Trong bối cảnh hiện nay, thành phố đã và đang đề ra nhiều giải pháp để từng bước phát triển các ngành kinh tế một cách bền vững. Riêng về nhiệm vụ thu ngân sách trong 5 năm tới, Chủ tịch UBND thành phố, nói: “Cần tranh thủ cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố. Bên cạnh đó, tập trung bồi dưỡng nguồn thu; giảm dần chi thường xuyên để tăng chi cho xây dựng cơ bản. Năm 2021, 2022, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ đất để đầu tư hạ tầng, tạo đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế,…”./.

Quốc Hải-Thuý Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *