Tỷ lệ giải quyết hồ sơ của Bộ phận TN và TKQ thành phố đạt 97,8%

Từ đầu năm đến nay, Bộ phận TN và TKQ của thành phố đã giải quyết hồ sơ đạt tỷ lệ 97,8%, trong đó kết quả hồ sơ đăng ký, quản lý cư trú và xây dựng ngoài phố cổ đạt 100%, thấp nhất là tỷ lệ hồ sơ xây dựng cơ bản đạt 95,2% và đất đai đạt 96,8%.

Công dân đến giao dịch và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận TN và TKQ của thành phố- Ảnh: Đỗ Huấn

Nhìn chung, UBND thành phố đã quan tâm đúng mức việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân. Thực hiện Quy chế hoạt động của Bộ phận TN và TKQ của thành phố, đến nay các xã phường Cẩm An, Cẩm Nam, Cẩm Châu, Cẩm Hà cũng đã ban hành Quy chế này.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *