Hướng đến thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo

Đổi mới tư duy về công tác cán bộ,từ nay đến năm 2020, Hội An sẽ thực hiện nghiêm việc bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục chuyển đổi cán bộ công tác trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng, đất đai… nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực.

Đặc biệt, thành phố sẽ triển khai thí điểm việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý. Đây là hoạt động chưa từng có trong tiền lệ đề bạt, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo tại địa phương.

Cán bộ các phòng ban ngày càng trẻ hóa, có trình độ cao, thực hiện tốt nhiệm vụ

Cùng với nhóm giải pháp đột phá trên, thành phố cũng sẽ thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ, theo hướng chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đồng thời sẽ có chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài có trình độ cao, làm việc trong các lĩnh vực thế mạnh của thành phố.

5 năm trở lại đây, công tác cán bộ đã có sự chuyển biến tích cực, Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 được triển khai hiệu quả. Công tác đào tạo cán bộ dự nguồn được đẩy mạnh; ngày càng nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm nhận các vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, chính quyền, đoàn thể và cơ sở… Chất lượng và hiệu quả công việc cũng được nâng lên. Được biết, đến nay, tại thành phố, cán bộ trưởng, phó phòng ban trở lên có trình độ đại học đạt khoảng 92%. Cán bộ xã, phường đạt ba chuẩn hiện cũng tăng lên trên 85%.

Lê Hiền