Hội An: Đẩy mạnh Cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực

Năm 2017 tới, Hội An phấn đấu đưa vào vận hành Trung tâm hành chính công thành phố, nơi duy nhất giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng các dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp theo nguyên tắc công khai, minh bạch, chất lượng, đúng hẹn.

Cuối tháng 8 vừa qua, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của thành phố đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp đã nhận định, thực hiện kế hoạch CCHC năm 2016, các ngành, địa phương có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, so với yêu cầu hiện nay và so với các địa phương trong tỉnh thì công tác CCHC chuyển biến chậm, đặc biệt, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm là một khâu đột phá cho sự phát triển của thành phố.

“Ban chỉ đạo CCHC của thành phố đã yêu cầu từng cơ quan, đơn vị phải rà soát ngay các văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành trên lĩnh vực mình phụ trách, nếu xét thấy không còn phù hợp thì đề xuất UBND thành phố điều chỉnh hoặc hủy bỏ” – Ông Huỳnh Kim Sinh – Trưởng Phòng Nội vụ Hội An cho biết.

Kể từ nay, khi tiếp nhận hồ sơ, đơn thư của công dân, tổ chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều phải lập phiếu biên nhận và xác định ngày hẹn trả cụ thể. Thành phố sẽ thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử hoian.gov.vn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin. Văn phòng HĐND, UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố thông qua phần mềm giám sát nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, tại tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị, thông qua đối thoại, gặp mặt, các phương tiện thông tin đại chúng cùng các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phải tập trung tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển KT-XH; thông báo về tình hình thực hiện kế hoạch cải cách hành chính tại thành phố và xác định vai trò của người đứng đầu cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước.

Thành phố cũng sẽ biểu dương các mô hình tiên tiến, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC đồng thời phản ánh những tồn tại, yếu kém trong hoạt động của cơ quan nhà nước và việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động địa phương.

Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin đện tử của thành phố: hoian.gov.vn- Ảnh: Quốc Hải

Ngày 20/9 vừa qua, UBND thành phố cũng đã ban hành kế hoạch “Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ III, khóa XXI về đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2016-2020”.

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, giai đoạn 2016-2017, thành phố phấn đấu có 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày. Các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương được rà soát, thực hiện đồng bộ, đạt mục tiêu đề ra; bảo đảm việc quản lý, điều phối, sử dụng các nguồn lực một cách thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Theo Phòng Nội vụ thì mục tiêu của thành phố từ nay đến năm 2017 sẽ đưa 100% thủ tục hành chính được vào tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và xã, phường; phấn đấu giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn; giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 75%.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Văn phòng UBND phụ trách “một cửa” phải đôn thêm khối lượng dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ công cấp độ 3, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục phục vụ tổ chức, công dân”.

Được biết, ngay trong năm nay, thành phố tiến hành mở rộng, cải tiến và xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cho toàn bộ các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, phường, phấn đấu đến cuối năm 2017 áp dụng ISO điện tử, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 2; đến năm 2017 sẽ cung cấp từ 30 đến 50% dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Đến hết năm 2016, Hội An sẽ hoàn thành xong việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm hạn chế các hoạt động mang tính hình thức, thiếu vai trò thực tiễn, gây lãng phí, đảm bảo hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, tinh gọn, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó sẽ triển khai phần mềm một cửa điện tử tại 100% phòng, ban, ngành và 30% xã, phường;100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản; trên 75% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi trên môi trường mạng ngoại từ trừ văn bản, tài liệu mật; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương có Cổng/Trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

Phấn đấu đến sang năm, Hội An sẽ đưa vào vận hành chính thức Trung tâm hành chính công thành phố, nơi duy nhất giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng các dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp theo nguyên tắc công khai, minh bạch, chất lượng, đúng hẹn./.

Quốc Hải