HĐND thành phố: Giám sát tình hình cải cách hành chính

HĐND thành phố vừa thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 05, ngày 4/10/2013 của HĐND thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong bộ máy công quyền trên địa bàn, giai đoạn 2013-2016.

Dự kiến từ ngày 11/10, Đoàn sẽ bắt đầu giám sát tực tiếp các nội dung liên quan tại 2 phường Cẩm Nam, Cẩm An, các Phòng Nội vụ, TC-KH và Văn phòng HĐND-UBND thành phố.Với phương thức giám sát trực tiếp, nghiên cứu tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực giám sát đồng thời nghe các đơn vị báo cáo thực trạng, Đoàn sẽ tổng hợp kết quả và đề xuất, kiến nghị những vấn đề chưa phù hợp được phát hiện qua giám sát.

Mục đích của đợt giám sát này nhằm đánh giá 3 năm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong bộ máy công quyền tại Hội An, qua đó kịp thời kiến nghị, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện đồng thời kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp khả thi./.

Quốc Hải