Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Hội An.

Thực hiện Kế hoạch số 157-KH/BTGTU, ngày 8/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về bồi dưỡng chính trị hè năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hội An tổ chức mở 08 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 từ ngày 05/8 đến ngày 06/8/2019 cho hơn 1100 học viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của các đơn vị trường học Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

Ảnh: Nhật Quang

Nội dung học tập bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Học tập, quán triệt nội dung cốt lõi Nghị quyết số: 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương VIII (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tình hình thế giới, khu vực, trong nước nổi bật trong thời gian gần đây; Nội dung cơ bản thực hiện đề án “Xây dựng Hội An nhân tình thuần hậu”.

Thông qua việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CB, GV, NV các trường MG, TH, THCS trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020./.

Nhật Quang –BTG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *