Xây dựng lực lượng dự bị động viên tại Hội An: Đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả

Xác định công tác động viên quân đội là nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính chiến lược và bền vững trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trên cơ sở các văn bản của Trung ương và của tỉnh, 5 năm qua, thành phố đã triển đồng bộ việc xây dựng đơn vị dự bị động viên và lực lượng dự bị động viên, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, thành ủy, UBND thành phố đã tổ chức quán triệt các Chỉ thị Nghị quyết liên quan, đồng thời ban hành chỉ tiêu xây dựng và huy động lực lượng dự bị đông viên, phương tiện kỹ thuật cho từng xã phường, cơ quan đơn vị, đưa công tác động viên quân đội của thành phố đi vào nề nếp. Cùng với đó, để xây dựng đơn vị dự bị động viên, hàng năm thành phố đều chăm lo bồi dưỡng, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ làm công tác động viên của các cơ quan, đơn vị, xã phường. 5 năm qua, đã có gần 200 lượt cán bộ được tập huấn tại Quân khu, tỉnh và thành phố. Được đào tạo cơ bản nên đội ngũ cán bộ làm công tác động viên luôn nắm chắc văn bản, tham mưu sát đúng cho đơn vị điều hành công tác động viên.

Trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, Ban Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời hướng dẫn cho Ban chỉ huy quân sự xã phường tiến hành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tập trung quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thời chiến. Đặc biệt, thực hiện Nghị định của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, năm nào thành phố cũng tổ chức đăng ký quân nhân dự bị chặt chẽ và thống nhất từ thành phố đến xã phường. Đến nay, toàn thành phố có gần 8.500 quân nhân dự bị. Riêng trong việc đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật, hàng quý, các đơn vị hữu quan và tất cả các xã phường đều thống kê, báo cáo tăng, giảm phương tiện kỹ thuật để thành phố tiến hành quản lý lực lượng, phương tiện một cách chủ động và hiệu quả. Theo nguyên tắc “Lấy đúng chuyên nghiệp quân sự là chủ yếu, kết hợp gọn địa bàn”, đến nay, toàn bộ quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của địa phương đã được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98% trở lên. Nhìn chung, đội ngũ quân nhân dự bị đều có đủ tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Quân nhân dự bị huấn luyện hằng năm- Ảnh: Lê Hiền

Cùng với việc xây dựng, biên chế lực lượng, 5 năm qua, thành phố luôn chủ động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, tạo thế chủ động trong mọi tình huống. Đảng ủy Cơ quan Quân sự luôn xác định lực lượng dự bị động viên là 1 trong 3 thứ quân nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương. Vì vậy, việc trang bị, bổ sung cho lực lượng những kiến thức, kỹ thuật quân sự mới luôn được coi trọng đúng mức. Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Trang Hoàng Mỹ cho biết: “Năm nào lực lượng dự bị động viên cũng được huấn luyện bài bản. Không chỉ tiếp cận, nắm bắt tình hình thời sự và những yêu cầu mới để nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, mỗi quân nhân dự bị đều được rèn luyện kỹ càng, nghiêm túc, thành thạo kỹ chiến thuật và phương pháp sử dụng vũ khí trang bị hiện có, đảm bảo nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, ngoài huấn luyện tại chỗ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Trung đoàn 885, Tiểu đoàn 70 để huấn luyện và phúc tra quân nhân dự bị “.

Trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, thành phố cũng luôn chú trọng công tác Đảng, công tác chính trị, đảm bảo hậu cần kỹ thuật, và thực hiện đầy đủ chế độ đối với lực lượng quân nhân dự bị. Theo pháp lệnh Dự bị động viên, hàng năm, thành phố đều đảm bảo các chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp cho quân nhân và gia đình quân nhân dự bị nên hầu hết lực lượng đều an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm lệnh gọi và hoàn thành nhiệm vụ trên giao.

Có thể nói, 5 năm qua, việc xây dựng đơn vị dự bị động viên và lực lượng dự bị động viên ở Hội An đã đạt những kết quả đáng phấn khởi, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự được giao.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ huy quân sự thành phố, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng đơn vị và lực lượng dự bị động viên ở một số cơ quan, đơn vị địa phương có lúc chưa được toàn diện. Một số công việc triển khai còn thụ động, chưa thật sự nhạy bén. Việc huy động quân nhân dự bị tập trung lên trạm làm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên ở một số địa phương còn đạt thấp, thêm vào đó, việc xây dựng đơn vị dự bị động viên ở các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Lê Hiền