Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy

Tháng hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 1/6 đến ngày 30/6 năm 2024) có chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”.

Rà soát, nhân rộng các mô hình hỗ trợ cai nghiện ma túy và “Nói không với ma túy”

Theo kế hoạch triển khai, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị chú trọng thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy” đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy. Rà soát, nhân rộng các mô hình hỗ trợ cai nghiện hiệu quả. Triển khai các giải pháp tăng cường giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; công tác tái hòa nhập cộng đồng, quản lý sau cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phù hợp tình hình thực tế, chủ động đẩy mạnh tuyên truyên về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện. Tham mưu cơ chế, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện tự nguyện, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và cho cán bộ làm công tác quản lý sau cai nghiện ở địa phương theo quy định.
Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai có hiệu quả công tác rà soát, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, tạo công ăn việc làm giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện, tư vấn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện; tư vấn phòng chống tái nghiện.

ĐỖ HUẤN