Giới thiệu

GIỚI THIỆU

ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỘI AN

I. Thông tin chung:

ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỘI AN

Địa chỉ : Số 01A, Hoàng Diệu, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Điện Thoại : 0235 3914177 ( trực phát sóng ), 0235 3861213 (VP)

Email : daittha@gmail.com hoặc hoianrt@gmail.com

         * Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An được thành lập theo Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Hội An.

          * Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND thành phố Hội An.

          * Cơ quan quản lý nhà nước: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.

          * Cơ quan hướng dẫn về chuyên môn: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Nam.

* Ban lãnh đạo:

* Trưởng Đài:         

     Bà Trương Thị Ngọc Cẩm

                                  Điện thoại CQ: 0235.3933868

                                  Di động:0977.590.599

                                  Email: ngoccamha@gmail.com

* Phó Trưởng Đài:

                                  Bà Nguyễn Thị Thanh Lương

                                  Điện thoại CQ: 0235.3933868

                                  Di động:0905.553.867

                                  Email: thanhluonghoian@gmail.com

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức và biên chế :

1. Vị trí và chức năng

Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hội An, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố, quản lý nhà nước của Sở Thông tin & Truyền thông và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Nam,có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng.

Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền Thành phố.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

          1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống lao truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quuyền địa phương, các hoạt động của cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

          2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

          3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

          4. Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình cấp tỉnh.

          5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường trên địa bàn.

          6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện  chính sách đối với viên chức và người lao động  thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

          7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

          8. Tham gia ý kiến với UBND thành phố và các cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

          9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành  phố giao theo quy  định của pháp luật.

3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

– Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An gồm có Trưởng đài, Phó trưởng Đài và các tổ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Tổ Văn phòng.

+ Tổ nội dung.

+ Tổ kỹ thuật.

– Biên chế của Truyền thanh – Truyền hình Thành phố thuộc biên chế sự nghiệp do UBND thành phố giao hàng năm để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

– Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng đài, Phó Trưởng đài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật và quy định của UBND Tỉnh.

4. Thông tin nhân sự các tổ chuyên môn:

          4.1. Tổ  nội dung: Điện thoại CQ: 0235.919333

          a/ Đỗ Văn Huấn (BTV, Phóng viên, Phát thanh viên)

              Di động:0905.210.074

              Email: dohuantt@gmail.com

     b/ Huỳnh Quốc Hải (BTV, Phóng viên, Phát thanh viên)

              Di động:0905.232.858

              Email: quochaiha@gmail.com

     c/ Lê Thị Hoàng (BTV, Phóng viên)

              Di động:0905.460.609

              Email: hnganhoian@gmail.com

     d/ Lê Thị Hiền (BTV, Phóng viên)

              Di động:0905.694.481

              Email: lehiendttth@gmail.com

    e/ Phan Văn Sơn (Phóng viên, Phát thanh viên)

              Di động:01224.523.115

              Email: phansondttha@gmail.com

         4.2. Tổ Văn phòng: Điện thoại CQ: 0235. 3861213

         a/ Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Phát thanh viên, văn thư, thủ quỹ)

              Di động:0945.712.962

              Email: honghanhdtt@gmail.com

         b/ Nguyễn Thị Hồng Gấm (Kế toán, Phát thanh viên)

              Di động:0903.542.632

              Email: homgamhoian@gmail.com

          4.3. Tổ Kỹ thuật: Điện thoại CQ: 0235. 3914177

          a/ Thái Văn Anh (Tổ trưởng, Kỹ thuật viên)

              Di động:0905.001.297

              Email: thaianhttth@gmail.com

           b/ Trần Nguyễn Minh Vũ (Kỹ thuật viên)

              Di động:0905.001.297

              Email: trannguyenminhvu@gmail.com

            c/ Đỗ Phú Toàn (Kỹ thuật viên)

              Di động:0905.486.190

              Email: phutoan.do@gmail.com

            b/ Trương Minh Anh (Kỹ thuật viên)

              Di động:0935.838.595

              Email: minhanh1410tm@gmail.com

III. Sơ đồ tổ chức

 

 

Danh mụcChưa phân loại