Ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận và Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Sáng qua, UBMTTQ và Bảo hiểm xã hội thành phố Hội An đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa 2 bên về thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 -2020. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo chiến lược quốc gia đề ra.

Ký kết thành công chương trình phối hợp- Ảnh: Lê Hiền

Theo đó, từ nay đến năm 2020, UBMTTQ và Bảo hiểm xã hội thành phố Hội An cùng phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trọng tâm là vận động “toàn dân tham gia bảo hiểm y tế” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiểm tra, giám sát và phản biện việc thực hiện các chính sách và xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tế tại địa bàn thành phố. Trên cơ sở các nội dung của chương trình phối hợp, 2 bên sẽ xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể, từng năm sơ kết và sẽ tổng kết vào năm 2020.

Lê Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *