Cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Từ năm 2013, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 2 và công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của thành phố. Đến nay đã thực hiện tất cả các thủ tục. UBND thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND – UBND phối hợp với các phòng ban liên quan thường xuyên rà soát, tiến hành niêm yết công khai và đăng tải công khai các thủ tục nhằm giúp công dân, tổ chức lấy biểu mẫu, tờ khai thực hiện giao dịch hành chính mức độ 2. Thông qua đó, thành phố đã kiến nghị cấp thẩm quyền rà soát, cắt giảm hơn 30% số thủ tục cần thiết và chấn chỉnh được tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đến nay, cả 13 xã phường và các phòng ban chuyên môn của thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ “cơ chế một cửa”, đặc biệt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố đã đưa vào áp dụng bộ quy trình thủ tục với hàng trăm đầu công việc trong giao dịch với tổ chức, cá nhân. Ngoài những thủ tục hành chính như: đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng trong phố cổ, ngoài phố cổ, xây dựng cơ bản, tư pháp với 85 thủ tục được thực hiện từ năm 2010, hiện nay Bộ phận TN&TKQ thành phố còn tiến hành mở rộng tiếp nhận hồ sơ trên các lĩnh vực như: giải tỏa đền bù, quy trình sang tên nhà ở và xác nhận họa đồ, cấp bảng hiệu và cấp phép trò chơi điện tử công cộng, đăng ký quản lý cư trú… Hồ sơ được giải quyết đúng hẹn hằng năm tăng lên đáng kể, đạt trên 95%. Hệ thống thông tin trả lời tự động kết quả hồ sơ qua mạng và qua điện thoại, máy bốc số, máy tra cứu mã vạch… được đưa vào sử dụng đáp ứng được yêu cầu phục vụ. Công nghệ thông tin (như cổng thông tin điện tử, mạng internet miễn phí không dây, kết nối mạng Wan…) cũng được ứng dụng vào hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và thời gian. Lượng văn bản chuyển tải qua mạng đạt 70%, số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử đạt 80%.

Niêm yết công khai và đăng tải công khai các thủ tục nhằm giúp công dân thực hiện giao dịch hành chính thuận lợi- Ảnh: Đỗ Huấn

Cũng trong thời gian qua, UBND thành phố đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 – 2008. Các nội dung, mục tiêu đăng ký chất lượng hằng năm được thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ công chức. Ngoài ra, trong quá trình vận hành nếu có sản phẩm không phù hợp thì các phòng ban chuyên môn có biện pháp khắc phục, tránh để tiếp tục xảy ra. Kết quả lấy phiếu thăm dò mức độ hài lòng của công dân tại Bộ phận TN&TKQ thành phố hằng năm đạt trên 80%. Chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ cải cách hành chính thành phố Nguyễn Văn Dũng cho rằng, có được kết quả đó là nhờ lãnh đạo thành phố chú trọng công tác xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng bộ máy từ thành phố đến cơ sở theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu lực hiệu quả trong quản lý điều hành, thực hiện chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật kỷ cương, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của người cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính và cung cách ứng xử của người thực thi công vụ từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân…

Tuy vậy, việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 vẫn còn hạn chế (chỉ có 5 phòng ban), chưa triển khai rộng rãi, một số quy trình sau khi xây dựng xong chưa được phát huy hiệu quả trong thực tế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cũng chưa thật nhiều, khả năng tiếp cận của công dân về công nghệ thông tin khi đến giao dịch, giải quyết thủ tục còn hạn chế. Hệ thống văn bản được ban hành còn thiếu tính toàn diện, đồng bộ cũng là trở lực để đẩy mạnh cải cách hành chính. Bên cạnh đó, sự phối hợp của các ngành, các địa phương có khi thiếu nhịp nhàng, không đúng theo quy trình, dẫn đến chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa liên thông”. Việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan cùng cấp chưa rõ ràng, dẫn đến sự chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ lẫn nhau…

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân- Ảnh: Đỗ Huấn

Xác định cải cách hành chính là 1 trong các nhiệm vụ đột phá của thành phố, ông Kiều Cư – Bí thư Thành ủy yêu cầu: “Phải thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ tốt các nhu cầu hành chính của nhân dân và các doanh nghiệp, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, giảm hội họp không cần thiết, tăng cường chỉ đạo thực hiện các công việc ngay tại cơ sở, phải sát dân hơn gần dân hơn”.

Mục tiêu trong năm nay, thành phố sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo 100% văn bản được ban hành đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày. Mở rộng, cải tiến và xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 – 2008 cho toàn bộ các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã phường. Phấn đấu ít nhất 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố được cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3. 100% thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận TN&TKQ các cấp, được công khai minh bạch theo quy định của Trung ương, tỉnh; 98% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hẹn. Rà soát để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, đăng ký kinh doanh. Mức độ hài lòng của công dân đối với phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 80%. Hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm hạn chế các hoạt động mang tính hình thức, thiếu vai trò thực tiễn, gây lãng phí, đảm bảo hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, tinh gọn, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Trên 80% cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công nhân, viên chức đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế giao và theo vị trí việc làm được phê duyệt; 95% công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo chức danh. 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản; trên 80% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản, tài liệu mật); 100% cơ quan, đơn vị, địa phương có Trang thông tin điện tử và hoạt động hiệu quả với các thông tin được cập nhật thường xuyên, đầy đủ; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị (máy vi tính, máy photocoppy, máy scan) phục vụ tốt cho công việc, triển khai phần mềm một cửa điện tử tại 100% cơ sở xã phường.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *