Trách nhiệm của cán bộ dân vận

Công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từng căn dặn: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ở Hội An, tinh thần và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chính là yếu tố làm nên thành công của công tác dân vận. read more